رحمت آباد
نجات خانواده گرفتار در سیل شهرستان تربت جام ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

نجات خانواده گرفتار در سیل شهرستان تربت جام

خانواده 5 نفره گرفتار در سیل در تربت جام نجات یافتند.