دولت رفاه
تضادهای دولت سازندگی با مانیفست اقتصادی امام(ره) ۰۱ مهر ۱۳۹۴

تضادهای دولت سازندگی با مانیفست اقتصادی امام(ره)

متاسفانه نقطه عطف اقتصاد اسلامی یا به تعبیری اقتصاد انقلاب اسلامی در سالهای 68 تا 76 حاصل شد و روند اولیه آن تغییر ماهوی پیدا کرد و دقیقاً عکس آن سیاستهای حضرت امام(ره) بود که اجرا شد