انسداد
رفع انسدادجاده سمیع آباد به تربت جام ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

رفع انسدادجاده سمیع آباد به تربت جام

آبگرفتگی وشکست پل سمیع آباد به تربت‌جام که موجب قطع راه ارتباطی تعدادی ازاهالی چندروستاشده بود بازگشایی شد