دکتر محمد افکار پس از موفقیت در دوران تصدی گری دانشگاه علوم پزشکی تربت جام به عنوان سرپرست و با موافقت وزیر محترم بهداشت و مصوبه هئیت رئیسه وزارتخانه به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت جام منصوب شد.

به گزارش جام روز؛ در این حکم آمده است : نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی و با عنایت به موافقت وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و مصوبه هئیت رئیسه وزارتخانه ، جنابعالی به عنوان رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی تربت جام منصوب می شوید.
امید است با اتاکل به عنایت خداوند متعال ، ضمن هماهنگی با وزارت متبوع ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مسئولین محترم شهرستان نسبت به انجام برنامه ریزیهای لازم و پیگیریهای مقتضی اقدام و در راستای صیانت از منابع انسانی ، فیزیکی مالی وهمچنین ارتقا برنامه های جای حوزه های بهداشتی درمانی اموزشی و پژوهشی با بهره گیری از توانمندیهای ارزشمند اعضای محترم هیات علمی کارکنانشریف دانشکده و تعامل مثب و مستمر با دانشجویان عزیز موفق وموید باشید.

انتهای پیام/