طی مراسمی ازسوی اداره ورزش وجوانان ازفرهیختگان ورزش تربت جام درسالن وحدت تجلیل گردید که با حاشیه هایی روبروبود.

به گزارش جام روز؛  این مراسم درحالی درسالن وحدت تربت جام برگزارگردید که فرماندار ومعاونت فرمانداربه همراه چندتن ازمسئولین اجرایی شهرستان حضورداشتند؛ درابتدا مجری مراسم به نوشته هایی که ازقبل تهیه گردیده ودراختیاراوگذاشته شده به نام ۱۹ تن ازپیش کسوتان رشته های مختلف ورزشی اشاره وآنان راجهت دریافت جوایز به جایگاه فراخواند ودرادامه بااعلام مجری برنامه اسامی سه تن ازخبرنگارانی که خبرهای آنان هیچگونه حاشیه ای برای اداره ورزش وجوانان دربرنداشته وبنوعی برحسب خواسته آنان قلم فرسایی گردیده بااهدای کادو موردتجلیل قرارگرفتند ودرادامه ۹ هیات برترموردتقدیر قرار گرفتندوازآنجائیکه دراعلام اسامی هیاتهای ورزشی کسوت رعایت نگردید رئیس هیات فوتبال به نشانه اعتراض سالن را ترک وبدنبال آن سرپرستان وبازیکنان تیمهای فوتسال یاران وفوتبال ماهان به حمایت ازرئیس هیات فوتبال سالن راترک نمودند که این حرکت مسئولین برگزارکننده این مراسم رابه تکاپو انداخته ورایزنیهای آنان هم نتوانست معترضین به این مراسم را ازتصمیمات خودمنصرف نمایند وهمین باعث گردیدکه درپایان مراسم تعدادزیادی کادو مجددا توسط کارکنان اداره ورزش وجوانان به انبارعودت داده شود.

شایان ذکراست این اولین مراسمی بودکه چنین بی نظم ودلخوری مسئولین هیاتهای ورزشی وتیمهای ورزشی رابدنبال داشت درسالهای گذشته هم اگرچنین مراسمی برگزارمی گردیدهم استقبال خوبی ازمراسم بعمل می آمدوهم مراسم ازنظم خاصی برخورداربود؛ امید میروداگرمسئولین امردرصدد این می باشند که درسال آتی هم این چنین مراسمی رابرگزارنمایند می بایستی خودتصمیم گیرنده باشند و نگذارند افراد دیگردرتصمیم گیری آنان دخالتی داشته باشند واگرغیرازاین باشد بازهم دچارچنین مشکلاتی خواهیم بود.

لازم بذکراست درادامه ازدیگرورزشکاران خانم وآقا که درمسابقات کشوری صاحب مقام بودندنیزبا اهدای کادوازآنان تجلیل گردید. اما نکته حائزاهمیت اینکه علیرغم اینکه هیاتهای دوچرخه سواری وکشتی باچوخه ازفعالیت بهتری نسبت به بعضی ازهیاتها برخورداربودند اما متاسفانه برروی نام آنان خط قرمز کشیده واین هیاتها نادیده گرفته شدند ومی شد برای دیگرهیاتهای ورزشی لااقل با یک لوح تقدیر خستگی یکساله آنان ‌را از تنشان بیرون کرد.

درهنگام اهدای جوایزبه داوران فوتبال وفوتسال تربت جام متاسفانه هیچگونه نامی ازمحمدکاظمی وحمیدمحرمی دوتن ازپیش کسوتان داوری فوتسال استان برده نشد!!.

یکی دیگرازمواردپرحاشیه این مراسم اهدای مبلغ ۵۰ میلیون ریال کمک نقدی ازسوی اداره کل ورزش وجوانان استان به هیات هندبال تربت جام بودکه توسط معاونت مدیرکل اعلام گردید که بایستی به امیرخان زارعی گفت تمامی ورزش تربت جام درهیات هندبال خلاصه نمی گردد و چه خوب بودحال که ازسوی اداره کل استان اگرکمکی میخواهد به ورزش این شهرستان صورت گیرد این کمک بین تمامی هیاتهای ورزشی تقسیم می گردید نه تنها هیات هندبال تعلق بگیرد.

به هرحال برگزاری این‌چنین مراسماتی رابه فال نیک گرفته وهرچنداین مراسم باتمام حواشی های آن باتمام رسید ولی اگرخواهان رشدوشکوفایی ورزش تربت جام می باشیم می بایستی بدون هیچگونه تنگ نظری و تبعیضی همگی دست بدست هم داد تا ورزش تربت جام رابه سرمنزلگاه مقصودخودبرسانیم.

 

انتهای پیام/

نوسینده: رضا اعلمی

  • نویسنده : رضا اعلمی