چهارشنبه وپنج شنبه هفته گذشته سرپرست وسرمربی تیم ملی فوتسال کشورجهت شرکت درگردهمایی یک روزه دانش افزایی مربیان فوتسال تربت جام به این شهرستان سفرکرده که حضورآنان دراین شهرستان باعدم اطلاع رسانی ازسوی اداره ورزش وجوانان وهیات فوتبال تربت جام به اصحاب رسانه همراه بود. به گزارش جام روز ازآنجایی که این گردهمایی توام گشته […]

چهارشنبه وپنج شنبه هفته گذشته سرپرست وسرمربی تیم ملی فوتسال کشورجهت شرکت درگردهمایی یک روزه دانش افزایی مربیان فوتسال تربت جام به این شهرستان سفرکرده که حضورآنان دراین شهرستان باعدم اطلاع رسانی ازسوی اداره ورزش وجوانان وهیات فوتبال تربت جام به اصحاب رسانه همراه بود.

به گزارش جام روز ازآنجایی که این گردهمایی توام گشته بودباجشن پایان سال هیات فوتبال تربت جام که خسرومنش نایب رئیس هیات فوتبال استان هم ازسوی هیات فوتبال تربت جام به این مراسم دعوت شده بود متاسفانه متولیان امربه خاطرعدم دسترسی اصحاب رسانه به مهمانان شرکت کننده ( سرمربی وسرپرست تیم ملی فوتسال کشور و نایب رئیس هیات فوتبال استان ) هیچگونه دعوتی ازاصحاب رسانه دراین مراسمات ننمودندو آنان درسکوت خبری تربت جام راترک کردند! که این حرکت اداره ورزش وهیات فوتبال تربت جام نارضایتی وگلایه مندی اصحاب رسانه این شهرستان رابه همراه داشت.

حال چرا حضور سرپرست و سرمربی تیم ملی فوتسال کشور و همچنین نایب رئیس هیات فوتبال استان بدون اطلاع رسانی به جامعه خبری تربت جام صورت پذیرفت سوالی است که پاسخ آن را بایستی اززبان متولیان امرورزش شهرستان که چنین واهمه ای ازحضوراصحاب رسانه درمراسمات این چنینی دارند شنید.

انتهای پیام/

خبرنگار رضا اعلمی