جشنواره موسیقی مقامی و بازیهای آئینی در تربت جام برگزار شد.

به گزارش جام روز، جشنواره موسیقی مقامی و بازیهای آئینی در تربت جام برگزار شد