بارش اولین برف زمستانی در تربت جام باعث شور و نشاط مردم شد.