این فیلم قطعه ای مهم از تاریخ ایران را نمایش می دهد.

فیلم یتیم خانه ایران برگی مغفول مانده از تاریخ ایران که باید روشن شود این فیلم قطعه ای مهم از تاریخ ایران را نمایش می دهد.

دیدن این فیلم را به همه توصیه کنید.

در اینجا تیز تبلیغاتی این فیلم را ببینید.