محمد جواد ظريف در پيامي به همايش بين المللي خاتم الشعرا عبدالرحمن جامي بيان کرد: عبدالرحمن جامي نگاه وحدت را در اشعار و انديشه هاي عرفاني خود دنبال مي کرد و باورهاي عارفانه ي او عامل پيوند بين دو حوزه عرفان شرق و غرب سرزمين هاي اسلامي و عاري از هرگونه زهد فروشي و تعصب هاي کينه ورزانه بود.

 

به گزارش جام روز، محمد جواد ظريف در پيامي به همايش بين المللي خاتم الشعرا عبدالرحمن جامي بيان کرد: عبدالرحمن جامي نگاه وحدت را در اشعار و انديشه هاي عرفاني خود دنبال مي کرد و باورهاي عارفانه ي او عامل پيوند بين دو حوزه عرفان شرق و غرب سرزمين هاي اسلامي و عاري از هرگونه زهد فروشي و تعصب هاي کينه ورزانه بود.

اينگونه برداشت هاي اعتدالي از انديشه هاي ديني که در آثار جامي فراوان به چشم مي خورد از او شخصيتي ساخته که تا به امروز نيز براي پيروان مذاهب اسلامي قابل توجه و احترام است، باتوجه به اين ويژگي ها و در شرايط امروز منطقه و جهان که افراط گرايي و تنش هاي قومي و نژادي ثبات را تهديد مي نماد بزرگداشت شخصيت هاي قابل احترامي چون جامي با تاکيد برشناسايي احيا و گسترش ارزش هاي مشترک نهفته در آثار و انديشه هاي ايشان مي تواند به نسل هاي حال و آينده کشور هاي اسلامي کمک کند تا دوراني جديد از بردباري مذهبي و زندگي توام با صلح و برادري را آغاز نمايد.افزايش همگرايي ميان کشورهاي اسلامي و تاکيد براشتراکات فرهنگي تمدني مجموعه اي از اقدامات و برنامه ها را با محوريت ترويج و تقويت اشتراکات فرهنگي، گسترش زبان و ادبيات فارسي، تحکيم پيوند هاي تاريخي تمدني با کشورهاي منطقه دنبال کرده است.

عبدالرحمن جامي از جمله شخصيت هاي تاثيرگذار علمي و ادبي است که در زمان خود بخاطر پيام هاي عميقا انساني به شخصيتي فرامنطقه اي تبديل شد که در يک حوزه فرهنگي و تمدني گسترده، از خراسان بزرگ گرفته تا شبه قاره، عراق و شامات و آسياي صغير مورد احترام بود.

برگزار کنگره جامي در شهري که زادگاه او محسوب مي شود ما را به سيري در تاريخ پرافتخار اين منطقه دعوت مي کند. منطقه تمدني و فرهنگي که جامي را در خود پرورش داده است يکي از اجزاي پر افتخار حوزه تمدني ما و بخشي از سرزمين پهناور خراسان بزرگ و يادآور منزلگاهي کهن است که خاطره هاي تاريخي بيشماري را براي اقوام گوناگون ساکن در اين سرزمين تداعي مي کند.