همزمان با 31 شهریور آغاز هفته دفاع مقدس نیروهای مسلح تربت جام توان نظامی و رزمی خود را به نمایش گذاشتند

عکاس: رضا البرز