شاعر خوش نام تربت جام دروصف آپلان ( کودک غرق شده ی سوری) شعر سرود.

به گزارش جام روز ،خالد عظیمی شاعر خوش نام اهل سنت تربت جامی دروصف کودک غرق شده سوری”آپلان” شعر سرود.

صخره هایی پیش ازتو زاده شدند

فرو ریختند

بی آنکه درد

به انگشتهای دریا برسد

تو اما

دستهایت

باله های خاک خورده ی

هزار نهنگ افسرده را

تا ساحل در دست داشت

 

بیایید،

اینبار

دریا

کودکی جلجتا را به ساحل آورده

 

ازین پس

دیگر هیچ کس

از گوش ماهی ها

زمزمه ی دریا را نخواهد شنید ؛

 

گریه های کودکانه

گریه های کودکانه

گریه های…