این نوع اعدام یکی از سخترین اعدام ها در جنوب و جنوب شرقی آسیا و هند بوده است

207006_174.jpg