به نقل از کاپ امیر عابدینی در صحفه اینستاگرام خود نوشت:

به نقل از کاپ امیر عابدینی در صحفه اینستاگرام خود نوشت:

درود به شما عزیزان؛اخرین وضعیت بررسی ها در مورد هردو باشگاه.براى ما پنج نفر در نظر گرفته شده وبعلت مخالفت یک نفر هنوز مدیر عامل را تصمیم نگرفته اند.ازپنج نفر دونفر دکتراى اقتصاد ومدیریت دارند دو نفر پیش کسوت ودکتراى تربیت بدنى واز بازیکنان ملى ویک پیشکسوت داراى فوق لیسانس مدیریت وخوشنام پرسپولیس ویک نفر براى مدیر عاملى که از دو گزینه انتخاب میشوند شنبه باید اعلام شود بعد از جلسه شنبه صبح.