فردا/تصاوير عجيب طوفان شن ساعتی پیش در فرودگاه امام خميني منتشر شد.