شهرستان تربت جام با275 هزارنفرجمعيت و 5 بخش وبيش از8 هزار کيلومترمساحت يکي از بزرگ ترين شهرستان هاي خراسان رضوي است که با ۲ کشورافغانستان وترکمنستان 168 کيلومترمرزمشترک دارد وتلفيقي وترکيبي بودن جمعيت شهرستان و وجود طوايف واقوام مختلف موقعيت ويژه اي به اين شهرستان درشرق کشورداده است .

پایگاه خبری تحلیلی جام روز:

شهرستان تربت جام با275 هزارنفرجمعيت و 5 بخش وبيش از8 هزار کيلومترمساحت يکي از بزرگ ترين شهرستان هاي خراسان رضوي است که با ۲ کشورافغانستان وترکمنستان 168 کيلومترمرزمشترک دارد وتلفيقي وترکيبي بودن جمعيت شهرستان و وجود طوايف واقوام مختلف موقعيت ويژه اي به اين شهرستان درشرق کشورداده است . پيشينه تاريخي ودرخشان وحضور فعال درجريان انقلاب اسلامي و هشت سال دوران دفاع مقدس باتقديم بيش از613 شهيد، 13 سردار،1500 جانباز و 1000 آزاده نشان مي دهد که مردم اين منطقه توانسته اند دين خودشان رابه نظام مقدس جمهوري اسلامي ادا کنند.

با هدف بررسي توانمندي هاي حوزه هاي مختلف شهري و روستايي اين شهرستان به سراغ “علي رستمي” اولين فرمانداردولت تدبير و اميد درشهرستان تربت جام رفتيم و او با صراحت بيان پاسخ گوي سوالات ما شد.

وي درباره مهم ترين مشکلات شهرستان گفت : شهرستان تربت جام به جز حوزه کشاورزي که بخش عمده اي ازمعيشت واشتغال شهرستان را به خوداختصاص داده و در توليدات محصولات عمده کشاورزي ودامي رتبه هاي برتراستان را دارد، در حوزه خدمات زيربنايي براساس مطالعات آمايش استان تاحدودي ازمتوسط استان پايين تراست.

همچنين شهرستان تربت جام درشاخص هاي توسعه منابع انساني وتوسعه منابع اقتصادي، سياسي وفرهنگي وتوسعه زيرساخت ها وزيربناها به جز۲ مورد دربقيه شاخص ها دربين 6 بلوک استان که کليه شهرستان هاي استان به 6 بلوک تقسيم شده اند، رديف هاي 4 و 5 را دارد که مفهوم آن اين است که ما ازمتوسط استان درحوزه زيربناها وزيرساخت هاي توسعه عقب ترهستيم وان شاءا… تلاش مي کنيم امسال بخشي ازاين زيرساخت ها رابه ويژه درحوزه زيربناها جبران کنيم وبه متوسط استان برسيم، مثلا در گازرساني روستايي هم اکنون تا 5/2 برابرازمتوسط استان عقب هستيم و در اجراي طرح هادي روستايي نيز تا20 درصدازمتوسط استان عقب هستيم ودر زمينه آب رساني روستايي کمي عقب هستيم که باتکميل مجتمع آب رساني موسي آباد شهرستان امسال به متوسط استان خواهيم رسيدوبااين توضيح بايد اعلام کنم شهرستان تربت جام درحوزه صنعت وتوليدحرفي براي گفتن ندارد و در کل ازشاخص هاي پنج گانه ازمتوسط استان عقب هستيم ولي تلاش مي کنيم اين مشکلات را رفع کنيم.

محدوديت پرداخت تسهيلات دربخش کشاورزي نداريم

فرماندارتربت جام درپاسخ به اين سوال که چه تدابيري براي حل اين مشکلات انديشيده ايد؟ مي گويد: برنامه مابراي کمک به زيرساخت هاي توسعه شهرستان درحوزه گازرساني روستايي جدي است بناداريم دربخش نصرآبادکليه روستاهاي مجاور خط لوله گاز را گازرساني کنيم و 32 روستا در بخش صالح آبادهم امسال گازدارخواهندشدوبه احتمال زياد گاز را امسال به بخش بوژگان وپايين جام خواهيم رساند. درحوزه آب رساني هم اعتبارات ما نسبت به سال گذشته 4 برابرشده است، سال گذشته ما2 ميليارد و700 ميليون تومان اعتبار آب رساني به روستاها را داشتيم ولي امسال اين رقم به 12 ميلياردتومان افزايش يافته و مي توانيم بااتمام چندين مجتمع آب رساني ازمتوسط استان درحوزه آب رساني روستايي جلوبزنيم. «رستمي» مي افزايد: طرح هادي 12 روستا را امسال به اتمام خواهيم رساند. فرماندار تربت جام بااعلام اين که در حوزه صنعت وتوليدات دچارمشکلات جدي هستيم و جايگاهي درحوزه صنعتي ومعدني وتوليدي دراستان نداريم، تصريح مي کند: با تدابيري که اتخاذ شد وسرعت کاري که به کارخانه سيمان وآذرميناي شيشه جام وفرآورده هاي سيليس داده شده اميدواريم بتوانيم با افتتاح اين واحدهاي بزرگ توليدي وصنعتي شهرستان در22 بهمن ماه امسال در رديف شهرستان هايي باشيم که درحوزه صنايع مادروزيربنايي حرفي براي گفتن دارند. ضمن اين که درحوزه فرآورده هاي دامي وصنايع وابسته به آن هم باراه اندازي کشتارگاه صنعت دام وکشتارگاه طيورکه توسط بخش خصوصي درحال انجام است جزو برترين هاي استان درحوزه ساخت وراه اندازي وتجهيزکشتارگاه هاي صنعتي دام وطيورخواهيم بود. وي مي افزايد: با وجود اين که رتبه اول رادرفرآورده هاي دام وطيور استان داريم ولي قابليت چنداني رابراي بسته بندي وصادرات نداريم که باراه اندازي اين ۲ واحداين قابليت راخواهيم داشت که ما هم گوشت رابه تمام نقاط کشوروهم به کشورهاي همسايه بابسته بندي و نشان تجاري خودمان صادرکنيم.

ظرفيت هاي توسعه تربت جام

«علي رستمي» به ظرفيت هاي توسعه شهرستان اشاره کرد وگفت : يکي ازظرفيت هاي توسعه قابل ذکر بخش کشاورزي است. با توجه به وجود هزار حلقه چاه کشاورزي در شهرستان به لحاظ کيفي چه درتنوع محصولات وچه درارتباط با بهره وري توليد هنوزجا براي کارداريم، در نتيجه روش هاي نوين وجديدآبياري، تنوع محصولات توليدي وازهمه مهم تر توليدگلخانه اي ومحصولات ارگانيک وسالم براي عرضه به بازار را بايد جدي بگيريم چرا که يکي ازبخش هاي قابل اتکاء براي توسعه واشتغال زايي بخش کشاورزي است و خوشبختانه هيچ سقف اعتباري براي پرداخت تسهيلات دربخش کشاورزي براي طرح هاي مرتبط با بهتراستفاده کردن ازمنابع آبي نداريم. فرماندار تربت جام گفت: باتهيه سندتوسعه صنعتي و معدني شهرستان درواقع همه قابليت هاي مادرحوزه معدني شناسايي شده است و ما يکي از کانون هاي مهم استان درذخايرمعدني هستيم ومعادن منحصربه فرد ما درباريت و زغال سنگ از قابليت هاي خوب براي سرمايه گذاري دراين منطقه است وفعال کردن معادن براي کمک به راه اندازي صنايع وتشکيل کارگروه براي بررسي مشکلات واحدهاي توليدي که هم اکنون تعطيل يادرحال تعطيلي اند از برنامه هايي است که در اين شهرستان دنبال مي کنيم.

۱۲ واحد توليدي فعال در شهرستان

وي درخصوص تعدادصنايع فعال وغيرفعال شهرستان مي گويد: 87 واحد توليدي درشهرستان تربت جام مجوز دارند که ازاين تعداد50 واحدبه علت مشکلاتي که داشتنداصلا راه اندازي نشده اند و فقط 12 واحد فعاليت مي کنندو بقيه آن ها پيشرفت 20 تا 50 درصدي دارندوبناداريم باتشکيل کارگروه بررسي مشکلات واحدهاي توليدي درشهرستان باظرفيت سنجي وامکان سنجي جديدي که داريم براساس آمايش هاي جديد به راه اندازي واحدهاي توليدي کمک کنيم و اگر کساني مجوزهاي لازم را دريافت نکرده اند ونمي توانندسرمايه گذاري کنندپروانه هاي صادره آن ها را باطل خواهيم کردتاظرفيت جديدي براي متقاضيان به وجودآيد. رستمي مي گويد: ما در شهرستان 2 شهرک صنعتي داريم که شهرک صنعتي درنصرآباد تقريبا ازپيشرفت 80 درصدي برخوردار است و در شهرک صنعتي تربت جام نيز خدمات اساسي وزيربنايي براي سرمايه گذاري آماده شده است.

بهداشت ودرمان متناسب باجمعيت نيست

فرماندارتربت جام درباره وضعيت بهداشت ودرمان شهرستان نيز مي گويد: وضعيت بهداشت ودرمان درشهرستان متناسب باجمعيت و وضعيت جغرافيايي مانبوده يعني شبکه بهداشت ودرمان ضمن اين که گسترش کمي داشته امابه لحاظ ارائه خدمات کيفي چندان موفق نبوده است، از پايين ترين تشکيلات وسطوح خدمات بهداشت ودرماني مثل خانه هاي بهداشت ومراکزدرماني روستايي گرفته تا مراکزشهرستان وبيمارستان و در ادامه سياست هاي دولت دررسيدگي به بخش بهداشت ودرمان وطرح تحول نظام سلامت خداراشکرکه ما هم زمان درواقع بااستقلال وارتقاي شبکه بهداشت ودرمان شهرستان به دانشکده علوم پزشکي تربت جام وتصويب ساختار سازماني آن شاهدتحول وجهش جديدي درحوزه بهداشت ودرمان هستيم. بيمارستان طالقاني نيز در آستانه افتتاح است که تقريبا ظرفيت تخت هاي بيمارستاني رادرشهرستان ۲ برابر خواهد کرد. علاوه برآن کلينيک جديدي رادربيمارستان طالقاني راه اندازي کرده ايم و در حال ساخت کلينيک ويژه ديگري نيز هستيم که اعتبارات آن آماده است و به دنبال زمين مناسبي هستيم .بنابراين ما با ۲ ظرفيت درمانگاه هاي بيمارستان سجاديه و بيمارستان طالقاني که در سطح شهرداريم درراستاي اجراي طرح نظام سلامت فعاليت مي‌کنيم. ظرفيت بيمارستان ارتش، کلينيک فرهنگيان وکلينيک تامين اجتماعي که به تازگي متخصصان هم درآن مستقر شده اند به اين ظرفيت اضافه مي شود. ضمن اين که کليه مراکزبهداشت ودرمان مادرروستاهاکه ياقبلا فاقدپزشک بودند يا با کمبود پزشک مواجه بودند ان شاءا… باافزايش تعدادپزشکان مشکلات آن ها نيز حل خواهد شد. البته دراجراي اين طرح ما 13 پزشک کم داريم که درتلاش هستيم تا پزشکان جديدي راجذب کنيم. وي گفت: بيمارستان 32 تخت خوابي صالح آباد را دردست احداث داريم که تاکنون تقريبا 50 درصد پيشرفت فيزيکي داشته و5/2 ميليارد تومان اعتبارات تکميلي داردکه باتعويض پيمانکار بخش هايي ازاين بيمارستان تاپايان امسال افتتاح خواهد شد. پيمانکار پروژه بيمارستان نصرآباد هم شروع به کار کرده است که به ظرفيت هاي جديدمادرحوزه درمان شهرستان افزوده خواهد شد. البته مي توانيم در شهرستان تربت جام دربحث توريسم درماني ازکشورافغانستان بيماران را پذيرش و درمان کنيم.

گران شدن زندگي در روستاها

فرماندارتربت جام درباره بيکاري درروستاها ومهاجرت جوانان به شهرها مي گويد: پديده مهاجرت ازروستاها به بافت واقليم خاص روستا و روستانشيني برمي گردد و آباداني روستاها متکي به باراني است که نازل شود و کشاورزي به روش ديم صورت گيرد در حالي که افزايش جمعيت روستاها متناسب باوضعيت عمومي روستاها واشتغال زايي دربسياري ازروستاهاي کوهپايه ومناطق کوهستاني نيست. درست است که درروستاها اشتغال ايجاد نشده است ولي درخيلي از روستاها ظرفيت اشتغال نداريم، خشکسالي هاي مستمر، کاهش منابع آبي درقنات وچشمه سارها وچاه هاي کشاورزي باعث شده است که بخشي ازجمعيت روستاها مهاجرت بکنند و در کنار آن افزايش سطح سوادجوانان ما درروستاها که در دانشگاه ها تحصيل کرده اند نيز درمهاجرت ازروستاها بي تاثير نيست.

در خيلي ازروستاها ماامکان افزايش بخش کشاورزي ومعيشت راهم براي اشتغال زايي داريم ولي ديگرجوانان حاضربه کار در آن جا نيستند. به گفته وي يکي ديگرازدلايلي که منجر به مهاجرت روستاييان مي شود اين است که ما زندگي کردن درروستاها رامثل شهرگران کرده ايم، وقتي روستاييان احساس کنند که آنان همچون شهر بايد عوارض پرداخت کنند و مهندسان ناظردرهنگام ساخت حضور داشته باشندوخارج وداخل محدوده رابايد رعايت کنندخيلي ازآن ها ترجيح مي دهند به شهرمهاجرت کنند. فرماندار تربت جام تصريح مي کند: درتربت جام روندمهاجرت در سطح شهرستان نگران کننده نيست فقط در بخش صالح آبادکاهش جمعيت روستايي رادربعضي ازمناطق داريم ولي در روستاهاي 4 بخش ديگرشهرستان جمعيت تقريبا ثابت مانده است.

1000 پروژه نيمه تمام

“علي رستمي” به وضعيت اعتبارات و پروژه هاي ناتمام شهرستان مي پردازد و مي گويد: سال گذشته حدود 40 ميلياردتومان اعتبارداشتيم که 262 پروژه را اجرا کرديم و گرچه امسال هنوز اعتبارات ما ابلاغ نشده است ولي پيش بيني ما اين است که رشدکمي نسبت به سال گذشته خواهدداشت، مشکل ما در کم و يا زيادبودن اعتبارات نيست بلکه مشکل ما اين است که اگرخواسته باشيم پروژه هاي دهياري ها را در شهرستان به حساب بياوريم چيزي حدود1000 پروژه ناتمام درشهرستان وجودداردکه 262 پروژه ازآن ها از محل اعتبارات دولتي و بقيه پروژه هاي ريزودرشت درروستاهاي ما توسط دهياري ها و البته باکمک مردم وبخشي ازاعتبارات دولتي دهياري ها اجرا مي شده است.اولويت وسياست هاي مابراي تخصيص اعتبارات امسال براساس دستورالعمل ها به پيشرفت فيزيکي اين پروژه هابستگي دارددرابتدا اولويت باپروژه هايي است که 80 درصد و سپس پروژه هايي که 70، 60 و 50 درصدپيشرفت فيزيکي دارند. البته تلاش خواهيم کردبراساس ميزان اعتباري که به ماداده شودطي فرآيندي تمام اين ها را به اتمام برسانيم.

شهرداري امکانات ندارد

فرماندارتربت جام بااعلام اين که در حوزه زيرساخت هاي فرهنگي عقب هستيم مي گويد: در حوزه زيرساخت هاي فرهنگي واقعا امکانات چنداني نداريم ومتناسب با شان و منزلت فرهنگي و ظرفيت ها وقابليت فرهنگي درحوزه هاي مختلف هنري وورزشي امکانات لازم براي ارائه خدمات درشهرستان وجود ندارد در حالي که اگردرحوزه بازي هاي آييني، موسيقي، حتي حوزه هاي سينمايي، فيلم و تئاتر يا هر بخش ديگري ورودپيداکنيم متوجه خواهيم شد که جايگاه استاني، ملي وحتي بين المللي داريم.

وي مي افزايد: شهرداري تربت جام جزو معدود شهرستان هايي است که هيچ امکانات قابل ذکري درحوزه هاي اجتماعي وفرهنگي ندارد. نه دربخش ورزش ونه دربخش فرهنگي وهنري! اصلا شهرداري به اين حوزه ها ورودپيدانکرده است.

درباره تسهيلات خوداشتغالي بايد گفت که محدوديتي براي اعتبارات اشتغال زا در شهرستان نداريم و سال گذشته به علت درصد سود بالا از خيلي ازتسهيلات اشتغالزادرشهرستان استقبال نشد و در شرايط سخت اقتصادي که سودطبيعي يک صنعت وسرمايه گذاري 10 تا 15 درصد است چطورمي شود تسهيلاتي با ۲۲ درصد دريافت کرد و بعد هم انتظارداشته باشيم که اين اشتغال زايي سوددهي هم داشته باشد! بخش خصوصي هوشيار و توانمند شده است هم به لحاظ فکري و هم به لحاظ تجربي وخيلي ها حاضرنمي شوندکه ريسک کنندو اگرما مي خواهيم که اعتبارات اشتغال زايي مان عملياتي شود درصد سود آن ها نبايد خيلي بالاباشد و دوم اين که بانک ها تسهيلات بيشتري درزمان دريافت براي سرمايه گذاران قائل شوند.

راه هاي روستايي

وي گفت: به جز بخش صالح آباد که 30 درصدروستاهاي بالاي 50 خانوار آن داراي راه هاي شوسه و خاکي است تقريبا تمامي روستاهاي شهرستان ازراه آسفالته برخوردارند. البته اين را هم قبول دارم که جاده هايي که در۲ دهه گذشته احداث شده کيفيت آن مناسب نبوده وآسفالت آن ها عمدتا سردبوده و اکنون کيفيت پاييني دارند که بخش ترميم راه هاي روستايي فعال است و براي مرمت اين گونه جاده ها اقدام خواهد شد.

وي بابيان اين که ورزشکاران مطرحي در تربت جام داريم که درسطح استان، کشور، آسياوحتي مسابقات جهاني مقام کسب کرده اند، ولي فضاي مناسب ورزشي متناسب باجمعيت شهرستان نداريم گفت: درتربت جام 28 هيئت فعال ورزشي وجودداردکه يکي ازمشکلات جدي مادرورزش حمايت هاي مالي بخش خصوصي است که ازلحاظ حامي مشکل داريم. احداث ورزشگاه 5 هزارنفري شهرستان که جزو پروژه هاي ناتمام مادرشهرستان است در حد فنداسيون باقي مانده است و باتوجه به بازديدهايي که ازاستان ومرکزازاين پروژه صورت گرفته ان شاءا… اميدواريم امسال اعتبارات نسبتا خوبي براي آن تخصيص يابد.

کمبود فضاهاي آموزشي

فرماندارتربت‌جام به کمبودفضاهاي آموزشي درشهرستان اشاره کردوگفت : شهرستان تربت جام جزو معدود شهرستان هاي استان است که درتمام مقاطع تحصيلي باکمبود يا فرسودگي فضاهاي آموزشي مواجه است و امسال بناداريم علاوه بر جذب کمک هاي مردمي ازمحل اعتبارات دولتي هم اين بخش راياري کنيم ما در داخل شهرمدارس ۲ نوبتي داريم ودرروستاهاي ما هم همين مشکلات وجود داردوبراي رفع اين معضل کمک خواهيم کرد. رستمي با اشاره به پروژه احداث خط راه آهن هم گفت : پروژه راه آهن سنگ بست، فريمان ودوغارون که طبيعتا از تربت جام مي گذرد اعتبارات آن ملي است وتاکنون 10 کيلومترزيرسازي شده است وپيمانکارهم درحال انجام کار است. اين پروژه امسال هم 11 ميليارد تومان اعتباردارد. «علي رستمي» مي گويد: کمک ها و مساعدت هاي بهتري براي سرمايه گذاري بخش خصوصي باتوجه به قابليت منطقه ارائه مي دهيم و از همه سرمايه گذاران تربت جامي مي خواهيم که آستين همت رابالا بزنند وسرمايه گذاري صنعتي وتوليدي را در تربت جام رونق دهند.

انتهای پیام/

رضااعلمی